સૌરાષ્ટ્ર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ…. જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ માં એક પેશન્ટ ને આત્મહત્યા કરતા બચાવી….

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ….

જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ માં એક પેશન્ટ ને આત્મહત્યા કરતા બચાવી….

હોસ્પિટલ ની છત પરથી આત્મહતયાના પ્રયાસ કરી રહી હતી….

હોસ્પિટલ ના એમ જે.સોલંકી ના સ્ટાફ નું ધ્યાન પડતા સાવચેતી થી બચાવવા માં આવી….

છોકરી ને આત્મહત્યા સા કારણે કરતી હતી તેનું કારણ હાલ અકબંધ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *