અમરેલી

બ્રેકીંગ ન્યૂઝ….અમરેલી જીલ્લા ના સાવરકુંડલા તાલુકા ના ખેડૂતો ને એ.પી.એમ.સી. માં ખેત જણસો વેચવા હજુ ૨૦ તારીખ સુધી વાટ જોવી પડશે…

બ્રેકીંગ ન્યૂઝ….

અમરેલી જીલ્લા ના સાવરકુંડલા તાલુકા ના ખેડૂતો ને એ.પી.એમ.સી. માં ખેત જણસો વેચવા હજુ ૨૦ તારીખ સુધી વાટ જોવી પડશે…

સાવરકુંડલા એ.પી.એમ.સી. ના હોદેદારો અને વેપારી ઓ વચ્ચે થયેલ મિટિંગ માં મત મતાંતર….

મિટિંગ માં કોઈ નિર્ણય ન આવતા હવે ૨૦ તારીખે ફરી મિટિંગ બોલાવવા માં આવશે….

ખેડૂતો ની પારવાર મુસીબત વચ્ચે સાવરકુંડલા એ.પી.એમ.સી. ૨૦ તારીખે મિટિંગ બાદ જ ચાલુ બંધ નો નિર્ણય લેવાશે….

હાલ એ.પી.એમ.સી. બંધ રહેતા હજારો ખેડૂતો પરેશાન….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *