અમરેલી

અમરેલી જીલ્લામાં છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં પડેલ વરસાદના આંકડા….

અમરેલી જીલ્લામાં છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં પડેલ વરસાદના આંકડા….

અમરેલી – ૯ મિમી,ખાંભા – ૩૦ મિમી, જાફરાબાદ – ૬૫ મિમી, ધારી – ૫ મિમી, બગસરા – ૧૧ મિમી,બાબરા – ૧૧ મિમી,રાજુલા -૧૨મિમી,
લાઠી -૧૦ મિમી,લીલીયા -૬ મિમી, વડિયા – ૧૫ મિમી,
સાવરકુંડલા – ૨૪ મિમી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *