અમરેલી

બ્રેકિંગ અપડેટ….અમરેલી જીલ્લાના ના દરિયા કાંઠે કોસ્ટલ બેલ્ટ પર પાણી નો પ્રશ્નન હવે બનશે ભૂતકાળ….

બ્રેકિંગ અપડેટ…. 
અમરેલી જીલ્લાના ના દરિયા કાંઠે કોસ્ટલ બેલ્ટ પર પાણી નો પ્રશ્નન હવે બનશે ભૂતકાળ….

રાજુલા ઘાતરવડી ડેમ ૧ ઓવરફ્લો થયા બાદ ધાતરવડી ડેમ ૨ પણ ઓવરફ્લો થવા ની તૈયારી….

ઘાતરવડી ડેમ ૨ રાજુલા પંથક નો સૌવ થી મોટો ડેમ જીવાદોરી સમાન….

ઘાતરવડી ડેમ ૨ ઓવરફ્લો થવા માટે માત્ર ૧ ફૂટ બાકી છે

પાણી ની આવક ઉપર તંત્ર દ્વારા સતત નજર રખાય રહી છે….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *