અમરેલી

બ્રેકીંગ ન્યૂઝ… અમરેલી જીલ્લા ના ધારીના દલખાણીયામાં સિંહબાળનું મોત.

બ્રેકીંગ…..

અમરેલી-ધારીના દલખાણીયામાં સિંહબાળનું મોત…..
દલખાણીયાના કરમદડી રાઉન્ડમાં સિંહબાળનું મોત…..
7 માસના સિંહબાળનું ઇનફાઈટમાં થયું મોત…..
વનવિભાગે સિંહબાળના મોતની આપી પુષ્ટી….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *